Chceš dnes ušetřit? Přidali jsme 39 nových produktů do slevové kategorie za pusu!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího:

Girls Without Clothes s.r.o.

Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00

IČO: 07471874

DIČ: CZ07471874

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 301436 (dále jen „prodávající“) 

(Fakturační adresa a sídlo firmy. Na uvedenou adresu nezasílejte vratky a reklamace.)

 

Adresa pro elektronickou komunikaci:

obchod@girlswithoutclothes.cz

Telefonní číslo: +420 739 910 899 (každý všední den, 9.00-16.00)

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese

http://www.girlswithoutclothes.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

2.2 Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.

2.3 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat jen výslovně. Výslovná odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.4 Kde se v těchto obchodních podmínkách odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto obchodních podmínek.

2.5 Spotřebitelem se rozumí ten, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem se pro účely definice spotřebitele dle předchozí věty rozumí prodávající.

2.6 Tyto obchodní podmínky jsou součástí všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, není-li výslovně sjednáno jinak.

2.7 Tyto obchodní podmínky se uplatní ve vztazích prodávajícího a kupujících, kteří jsou spotřebiteli; je-li kupující sám podnikatelem, uplatní se tyto obchodní podmínky, jen není-li zde stanoveno jinak.

2.8 Změny a doplňky těchto obchodních podmínek jsou pro kupujícího, který je spotřebitelem závazné, pokud jsou prokazatelně sděleny kupujícímu.

 

3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

3.1 Kupující má možnost nakupovat v internetovém obchodu bez předchozího zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace).

3.2 V případě, že si kupující dobrovolně zřídí zákaznický účet (a za tímto účelem je poučen o podrobnostech o zpracování, které jsou upraveny mimo tyto obchodní podmínky), slouží zákaznický účet pro snazší objednávání zboží i aktualizaci údajů nezbytných pro vyřízení budoucích objednávek. Nezbytnými údaji se rozumí zejména následující osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, včetně vyřizování nároků kupujících: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa (pokud se liší od dodací adresy), telefon a e-mail kupujícího.

3.3 Kupující je povinen uvést v zákaznickém účtu pouze pravdivé údaje. Kupující má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách aktualizovat, a to nejpozději před každou objednávkou. Má-li vadné plnění původ v porušení povinnosti dle předchozí věty, může to vést ke zproštění odpovědnosti prodávajícího za vady či způsobenou škodu.

3.4 V průběhu zřízení zákaznického účtu (registrace) má kupující povinnost zadat přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovacím jménem je fungující e-mailová adresa kupujícího.

3.5 Kupující nesmí zpřístupnit svůj zákaznický účet třetím osobám. Kupující je plně odpovědný za řádné užívání svého zákaznického účtu a za případné zneužití nezbytných údajů uvedených v zákaznickému účtu jinými osobami než prodávajícím.

3.6 Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit nebo jej učinit dočasně nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy internetového obchodu.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1 Internetový obchod (resp. webové rozhraní internetového obchodu) obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (ceny zboží jsou uváděny včetně DPH), s výhradou vyprodání zásob. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, s výjimkou dopravného, balného a jiných manipulačních plateb. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu; prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, případně smlouvu s kupujícím neuzavřít.

4.2 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zboží vystavené v internetovém obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu adresovanou kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy tzv. nabídky, kupní smlouva je vždy uzavřena až přijetím (akceptací) prodávajícího, za akceptaci se považuje jakékoliv výslovné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího zrušit až do okamžiku předání zboží přepravci.

4.3 Pro objednání zboží kupující v prostředí internetového obchodu vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

4.3.1 identifikaci objednávaného zboží (tato identifikace je uvedena v elektronickém nákupním košíku, do kterého kupující objednávané zboží tzv. vloží kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“),

4.3.2 zemi doručení a měnu, ve které bude kupní cena zboží hrazena,

4.3.3 způsob dopravy a způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží,

4.3.4 identifikační a kontaktní údaje kupujícího (tj. zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa (pokud se liší od fakturační adresy), telefon a e-mail kupujícího)

 

(dále jen „objednávka“).

 

4.4 Identifikační a kontaktní údaje kupujícího lze prodávajícímu poskytnout i přihlášením se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího.

4.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze úplné a správné údaje. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu úplné a správné údaje, prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu odeslat a nedochází k uzavření kupní smlouvy.

4.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu, tedy do okamžiku kliknutí na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující tak má mj. možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a odstraňovat z elektronického nákupního košíku jednotlivé položky (zboží).

4.7 Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.

4.8 Automatický systém prodávajícího neprodleně po odeslání objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), že objednávka byla v pořádku prodávajícím přijata. Toto potvrzení zašle prodávající na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena až úplným uhrazením kupní ceny. 

4.9 Pokud není možné potvrzené objednávky kupujícímu doručit z důvodů na straně kupujícího, má se za to, že kupní smlouva není uzavřena, v takovém případě má prodávající nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů a jakékoliv případné újmy.

4.10 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaná výše nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti uzavřené kupní smlouvě.

4.11 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

4.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném kupujícím, přičemž tyto náklady se neliší od standardních sazeb.

4.13 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla kupní cena kupujícím uhrazena, nejpozději do 30 dnů.

 

5. TECHNICKÉ KROKY VEDOUCÍ K UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v prostředí internetového obchodu jsou následující:

(i) výběr zboží, jeho velikosti a množství a následné kliknutí na tlačítko „DO KOŠÍKU“,

(ii) kliknutí na elektronický nákupní košík, ve kterém může kupující měnit množství vybraného zboží, případně vybrané zboží z košíku odstranit, a následné kliknutí na tlačítko „POKRAČOVAT“,

(iii) řádné vyplnění údajů dle odst. 4.3.2 (země doručení a měna) a 4.3.3 (způsob dopravy a způsob úhradu kupní ceny zboží) a následné kliknutí na tlačítko „POKRAČOVAT“,

(iv) řádné vyplnění údajů dle odst. 4.3.4 (identifikační a kontaktní údaje) nebo přihlášení se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího,

(v) seznámení se a následné odsouhlasení těchto obchodních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů (viz odst. 13.1,;

(vi) potvrzení objednávky kupujícím kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ a

(vii) potvrzení prodávajícího, že objednávka byla v pořádku přijata, zaslané na e-mail kupujícího uvedený v zákaznickém účtu či v objednávce.

 

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1 online bezhotovostním převodem prostřednictvím zabezpečené platební brány Comgate,

6.1.2 online bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány jednotlivých bank,

6.1.3 manuálně online bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávce (dále jen „účet prodávajícího“), 

 

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

6.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy. 

6.4 V případě bezhotovostního převodu dle odst. 6.1.2 nebo 6.1.3 je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě jakéhokoli bezhotovostního převodu je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.5 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu z kupní ceny lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží, tedy zboží u kterého není uvedena žádná sleva z kupní ceny.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

 

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

7.1.1 pokud bylo dodaným zbožím, popř. jeho nedílnou součástí, zvuková nebo obrazová nahrávka, popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo, a kupující porušil jeho původní obal;

7.1.2 bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

7.1.3 bylo-li dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím,

7.1.4 bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit. Toto se týká zejména spodního prádla a jiných podobných kusů oděvů.

 

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů:

7.2.1 od převzetí zboží kupujícím nebo 

7.2.2 od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

7.2.3 od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí.

 

7.3 Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy je vyplněním online formuláře. V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu). Právo odstoupit od smlouvy lze dále uplatnit vyplněním vzorového formuláře dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek

7.5 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 7.2 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od kupní smlouvy doručeno prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a jeho součástmi na adresu určenou prodávajícím.

7.6 Poté, co kupující vrátí zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, znečištěno, opotřebeno, či zda nejeví jakékoliv jiné známky užívání nad rámec nezbytného prověření a vyzkoušení zboží v rozsahu obdobném v jakém by zboží kupující mohly vyzkoušet při uzavírání kupní smlouvy bez využití jakýchkoliv prostředků komunikace na dálku, např. v kamenném obchodě.

7.7 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 7.2 vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu, včetně dopravného a balného (tím však není dotčen článek 7.9 níže), a to:

7.7.1 bezhotovostně na účet určený kupujícím, jinak na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu zboží; a

7.7.2 bylo-li zboží zaplaceno voucherem, je platba vrácena jako nový voucher.

 

7.8 Bez ohledu na lhůtu uvedenou v odst. 7.7 není prodávající povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží doručí zpět a za splnění podmínek podle tohoto článku 7 obchodních podmínek. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů od vrácení zboží a nezbytné kontrole prodávajícím.

7.9 Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Dopravu vráceného zboží obstará prodávající. Náklady na dopravu a manipulaci s vráceným zbožím prodávající započte na částku vrácenou kupujícímu dle článku 7.7, přičemž tato částka se vždy rovná původně zaplaceným nákladům; bylo-li zboží původně zasláno bez nákladů (doprava zdarma), zvolí prodávající co nejekonomičtější možnost dopravy a sdělí ho kupujícímu v rámci vyřizování požadavku na odstoupení.

7.10 Celý tento článek se nepoužije na kupní smlouvu uzavřenou s kupujícím, který není spotřebitelem.

 

8. ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ

 

8.1 V případě, že zboží bude prodávajícímu doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným a nezbytným k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží tímto způsobené. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na snížení hodnoty vráceného zboží oproti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží. Toto se netýká hygienických obalů, v důsledku čehož právo odstoupit zaniká.

 

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

9.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Prodávající umožňuje následující způsoby doručení koupeného zboží (způsoby dopravy):

9.1.1 Doručení prostřednictvím doručovací služby Česká pošta, GLS, PPL a Zásilkovna.

 

9.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v objednávce.

9.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.4 Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající dále oprávněn zařadit jej na seznam nespolehlivých kupujících (dále jen „blacklist“), přičemž všichni kupující zapsaní na blacklistu jsou v případě dalšího nákupu povinni zaplatit kupní cenu a náklady na dopravu předem bezhotovostně na účet prodávajícího.

9.5 Kupující souhlasí, že pokud si zboží nepřevezme, a zboží z tohoto důvodu bude zasláno zpět prodávajícímu, prodávající zboží uskladní a kupující zaplatí prodávajícímu skladné ve výši 15 Kč za každý den uskladnění, maximálně však 1.800 Kč. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu dopravu zdarma, kupující souhlasí, že prodávajícímu zaplatí též náklady nejlevnějšího způsobu doručení zboží, které prodávající pro daný způsob zaslání zboží nabízí.

9.6 Prodávající vyrozumí kupujícího o marném pokusu dodání zboží e-mailem, který kupující uvedl v objednávce či má evidovaný v zákaznickém účtu, a poskytne mu přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda má zájem o opětovné zaslání zboží.

9.7 Pokud kupující v dodatečné lhůtě dle odst. 9.6 požádá o opětovné zaslání zboží, bude mu zboží opětovně zasláno po uhrazení nákladů na dopravu a skladného dle odst. 9.5. 

9.8 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či faktickým převzetí zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

10.ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku a v případě spotřebitele též § 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

10.2 Ustanovení uvedená dále v tomto článku se nepoužijí na kupujícího, který je podnikatelem, resp. týká-li se koupě podnikatelské činnosti kupujícího, nestanoví-li občanský zákoník jinak. Tato ustanovení se tak použijí výlučně na spotřebitele. 

10.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.3.1 má zboží vlastnosti, které prodávající uváděl výslovně na webovém rozhraní internetového obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě, popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

10.3.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.3.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

10.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží při převzetí, projeví-li se v době 24 měsíců od jeho převzetí. 

10.5 Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Jde-li však o takovou vadu zboží, jejíž výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.

10.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad (nejméně 3 vady současně, z nichž každá brání řádnému užívání zboží, nebo 4 různé odstranitelné vady). V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

10.7 Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží (viz odst. 10.6), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

10.8 Jde-li o vadu, která je podstatným porušením kupní smlouvy, může kupující požadovat:

10.8.1 odstranění vady dodáním nového kusu zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

10.8.2 bezplatné odstranění vady zboží opravou;

10.8.3 přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží; nebo

10.8.4 odstoupení od kupní smlouvy (a vrácení kupní ceny).

 

Podstatné porušení je takové porušení kupní smlouvy, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

 

10.9 U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Alternativně k větě první může kupující vadu odstranit svépomocně, přičemž v takovém případě mu prodávající vystaví slevový voucher v hodnotě 10 % s platností na jeden příští nákup; tento postup však nelze uplatnit na vady, které by nešlo uplatnit standardním způsobem. Zvolí-li si kupující svépomocné odstranění vad, uvědomí o tom prodávajícího a doloží to odpovídajícími důkazy o vzniku vady a o jejím odstranění, např. fotografiemi zboží apod. Svépomocným zásahem však kupující ztrácí práva z vadného plnění i ze záruky.

10.10 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží (resp. zboží nemá vadu) v následujících případech:

10.10.1 Pokud bylo zboží prodáno jako vadné za nižší cenu a tento nedostatek byl uveden ve specifikaci konkrétního zboží nebo pro tento nedostatek byla sjednána nižšícena. Totéž platí u použitého zboží v míře odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení zboží, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

10.10.2 Pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, nesprávným užíváním zboží, včetně nedodržení návodu k použití a údržbě, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží (např. při nesprávným praním, žehlením, použitím nesprávného pracího prostředku apod.), přirozenou změnou materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, poškozením ze strany kupujícího, třetí osoby nebo poškozením způsobeným vyšší mocí a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

10.10.3 V případě, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě).

 

11.UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

11.1 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) u prodávajícího, není- li stanoveno jinak, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady.

11.2 K uplatnění reklamace může kupující využít vzorový formulář prodávajícího.

11.3 V rámci reklamace musí kupující uvést své kontaktní údaje a popis vady. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen uvést způsob, jakým chce reklamaci vyřídit (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit). Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

11.4 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy (viz odst. 10.9).

11.5 Kupující je povinen prokázat nákup zboží prodávajícímu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Případné náklady na vrácení zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží až do jeho dodání prodávajícímu, nese kupující, a to bez ohledu na způsob vyřízení reklamace.

11.6 Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

11.7 Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.11.8 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady.

11.9 O reklamaci kupujícího, který není spotřebitelem, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

11.10 Reklamace kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne na delší době. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy (viz odst. 10.8).

11.11 Reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

11.12 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

11.13 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 15 dnů od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, případně do 15 dnů od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, souhlasí s tím, že prodávajícímu vzniká právo požadovat po kupujícím skladné ve výši dle odst. 9.3, a to počínaje prvním dnem, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

11.14 V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 120 dnů poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo kdykoli později; na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 120denní lhůty toto zboží zničit nebo vyhodit.

 

12.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží anebo převzetím zboží, podle toho co nastane dříve.

12.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

12.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

12.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob a/nebo vyšší moci do webové stránky či webového rozhraní internetového obchodu nebo v důsledku jejich užití této v rozporu s jejich určením.

12.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12.7 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou závazné, s výjimkou zjevných chyb.

12.8 Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 

13.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

13.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající plní prostřednictví Zásad se zpracováním osobních údajů, dostupných zde.

 

15.ŘEŠENÍ SPORŮ

 

15.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

15.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

15.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

15.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

16.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

16.1 Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

16.2 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

16.3 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.4 Kupující má možnost sdělit prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz čl. 1). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s prodávajícím kupní smlouvu.

16.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.6 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1.1.2024.

Zpět do obchodu